2021 09 11 -  V Field Hockey Game vs Clarke2021 09 11 -  V Girls Soccer - Game vs Kennedy2021 09 11 - V Boys Soccer - Game vs Clarke2021 10 09 - V Football Homecoming Game2021 12 11 - V Girls Basketball Game2022 01 19 - V Boys Basketball Game vs Wantagh2022 03 08 - CDP Basketball Game vs Bethpage2022 03 21 - V Boys LAX Seaford vs St. John's2022 04 08 - V Softball - Seaford vs Kennedy2022 04 18 - V Baseball vs Island Trees2022 04 23 - V B LAX + Ryan Bailey Day2022 05 09 - V G Lax vs Mepham